دربـاره بنیـاد

امام خمینی(ره):
از بنیاد مسکن که زحمات زیادی در ایران کشیده‌اند، تشکر می‌کنم.