مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج                                      
 
سعیدرسولی
سابقه خدمت :  83/4/21
 
تحصیلات : مهندس عمران
سوابق مدیریتی :رییس دفترمدیرکل  و مدیر مشارکتهای مردمی و حساب 100 امام (ره) بنیادمسکن استان